OK
پنجشنبه 23 مرداد 1399
Rss feed
1 2 3
صفحه اصلي
title-leftخطرات آمونیاک title-right
bg-corner


خطرات آمونیاک


       آمونیاک در صورت استنشاق ، سبب تحریکات سیستم تنفسی و با آسیب رساندن به ریه ها در اثر مواجه با حجم زیاد این گاز میتواند سبب مرگ شود.

      در اثر تماس با آمونیاک مایع ، سوختگی شدید در محل ایجاد میگردد.

در صورت نشت زیاد به آبهای محیط زندگی آبزیان ، در صورتیکه تاثیر چشمگیری بر PH آب داشته باشد خطرناک محسوب میگردد.                 

  

bg-corner